سیستمهای جامع حوزه مالی الماس

حوزه توليد شامل سيستم‌هاي برنامه‌ريزي توليد، مديريت
توليد، مديريت كيفيت و نگهداري و تعميرات مي‌باشد. در اين حوزه عمليات
مربوط به توليد محصولات در داخل كارخانه مديريت مي‌شود و بطوركلي
فعاليت‌هاي زير را شامل مي‌گردد : 

برنامه‌ريزي بلند مدت و كوتاه مدت توليد و تهيه دستور كارهاي توليد 

ثبت نتايج و عمليات توليد 

كنترل كيفي مواد اوليه، فرآيندهاي توليد و محصولات 

نگهداري و تعميرات تجهيزات موجود 

تهيه گزارشات جامع موردنياز از اطلاعات توليد


سیستمهای
جامع الماس حوزه مالی

 صندوق  حقوق
فروش
 انبار
حسابداری

 
صندوق
 
حقوق
 
فروش
 
انبار
 
حسابداری

سيستمهاي جامع الماس حوزه توليد

  نگهداري تعميرات کنترل کيفي   برنامه ربزي توليد کنترل توليد

  نگهداري تعميرات   کنترل کيفي   برنامه ريزي توليد  کنترل توليد