سامانه صندوق مکانیزه فروش

Body: 

سامانه فروشگاهی چیست؟
مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی
وظایف مودیان در خصوص سامانه فروشگاهی
نحوه ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
مراحل ثبت صندوق و نرم افزار فروش در سامانه اينترنتي

testimonial_image: