چند صندوقی

امکان تعريف چند صندوق در نرم افزار(تعريف صندوق نقد براي هر کاربر به صورت جداگانه و در صورت وجود ويزيتور تعريف صندوق نقد براي ويزيتورموردنظر )