اضافه شدن تعریف چندین صندوق فروش

Body: 

امکان تعريف چندین صندوق فروش(تعريف صندوق نقد براي هر کاربر به صورت جداگانه و در صورت وجود ويزيتور،تعريف صندوق نقد براي ويزيتورموردنظر )