اضافه شدن بارکد ترکيبي،مورد استفاده در کالاهای وزنی

Body: 

)اضافه شدن بارکد ترکيبي،مورد استفاده در کالاهای وزنی (ترکيب کدکالا+وزن کالا+قيمت کالا به تعداد کاراکتر موردنظر در پيکربندي برنامه و سپس ثبت فاکتور به ترتيب کد،وزن و قيمت که پس از وارد شدن اطلاعات، وزن را در تعداد ،قيمت کالا را در في فاکتور ثبت مي نمايد.)