نرم افزار ایجاد گزارش

Body: 

توسط ابزار گزارش ساز می توانید،گزارش های موردنظر خود را تهیه نموده و گزارش تهیه شده را در اختیار سایر کاربران قرار دهید.
ابزار گزارش ساز بصورت کامل در اختيار کاربر می باشد و کليه گزارشات مورد نياز کاربر از اطلاعات ثبت شده و موجود در سيستم قابل تهيه مي باشد . فرمت چاپ گزارشات نيز توسط کاربر قابل طراحي مي باشد . همچنين امکاناتي مانند ارسال به Excel و تهيه نمودار در اين ابزار وجود دارد .