دفتر درآمد و هزینه

مشاغل موضوع بند "ب" ماده 95 قانون مالیات های مستقیم باید فعالیت های مالی خود از قبیل :
• خرید کالا یا دریافت خدمات
• انجام هزینه های روزمره واحد کسبی
• فروش کالا و ارایه خدمات،
• انجام هزینه های روزمره واحد کسبی
• تحصیل دارایی های استهلاک پذیر و مالیات بر ارزش افزوده
را به ترتیب تاریخ وقوع ثبت نمایند تا طبقه بندی و تلخیص حسابهای موصوف برای تنظیم حساب درآمد و هزینه در پایان سال امکان پذیر باشدبرای دریافت این گزارش می توانید درنرم افزار الماس از منوی گزارش های حسابداری،زیر منو دفتر درآمد و هزینه را انتخاب نمایید.