امکانات نسخه جدید

امکان بزرگ شدن نام کالا هنگام بزرگ کردن فاکتورنمايش ستون قيمت خريد در جستجوي کالا: در صورتي قابل مشاهده ميباشد كه کاربر به قيمت خريد دسترسي داشته باشد
نمايش ستون قيمت خريد در جستجوي کالا
954202_03.JPG


هشدار تکراري بودن شماره مرجع در فاكتور
954202_04.JPG


قيمت آخرين خريد در پيش فاکتور خريد
954202_05.JPG


جابجايي رديف در فاکتور
جابجايي رديف در فاکتور


عدم چاپ مجدد فاكتور و حواله براي کاربران: پس از يكبار ثبت و چاپ امكان چاپ مجدد وجود ندارد.
954202_07.JPG


ارسال پبام کوتاه از طريق پنل SMS : نام کاربري و پسورد پنل در پيکربندي وارد ميشود و امكان ارسال sms , تعيين متن SMS و ارسال براي شماره خاص وجود دارد.
954202_15.JPG


امکان چاپ چک در فرم دريافت / پرداخت
امکان چاپ چک
امکان چاپ چک


تعيين گزارش طراحي چاپ چك در دسته چك و چاپ مستقيم در فرم دريافت و پرداخت
954202_10.JPG
954202_11.JPG


نمايش موجودي کالا در فاکتور هنگام حرکت بر روي جدول
954202_12.JPG


اضافه کردن اطلاعات حمل در فرم ساير اطلاعات فاکتور
954202_13.JPG


تيک مانده در جستجوي اشخاص
954202_14.JPG