نسخه جدید برنامه و امکانات آن

Body: 

• جابجايي رديف در فاکتور
• تيک مانده در جستجوي اشخاص
• ارسال پبام کوتاه از طريق پنل SMS
• قيمت آخرين خريد در پيش فاکتور خريد
• امکان چاپ چک در فرم دريافت / پرداخت
• هشدار تکراري بودن شماره مرجع در فاكتور
• نمايش ستون قيمت خريد در جستجوي کالا
• عدم چاپ مجدد فاكتور و حواله براي کاربران
• تعيين گزارش طراحي چاپ چك در دسته چك
• امکان بزرگ شدن نام کالا هنگام بزرگ کردن فاکتور
• اضافه کردن اطلاعات حمل در فرم ساير اطلاعات فاکتور
• نمايش موجودي کالا در فاکتور هنگام حرکت بر روي جدول